Status prawny jednostki

 

Sąd Rejonowy w Sopocie jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

Sąd Rejonowy w Sopocie  utworzony został w 1975 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 1975 r., Nr 18. poz. 99).

Sąd Rejonowy w Sopocie, jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku, na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  (Dz. U. z 2001 r. Nr 64, poz. 654 z późn. zm.) obejmuje swoim obszarem właściwości:

  • miasto: Sopot

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062. j.t.)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.),
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. MS z 2003r. Nr 5, poz. 22 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z  2013r., poz. 69 ze zm.).

Pod względem finansowym Sąd Rejonowy w Sopocie stanowi jednostkę budżetową Skarbu Państwa

 Opublikowano przez o 11:07